1. Algemeen

De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Huidpraktijk Noordwijk en een client waarop Huidpraktijk Noordwijk deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 1. Inspanningen schoonheidssalon
 1. Huidpraktijk Noordwijk zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan Huidpraktijk Noordwijk worden verteld.
 3. Huidpraktijk Noordwijk is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 4. Huidpraktijk Noordwijk zal de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.
 1. Afspraken
 1. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan Huidpraktijk Noordwijk melden.
 2. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Huidpraktijk Noordwijk het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen.
 3. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag Huidpraktijk Noordwijk de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
 4. Indien de cliënt bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag Huidpraktijk Noordwijk de gehele afspraak annuleren en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
 5. Huidpraktijk Noordwijk moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
 6. Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van artikel 3.1 tot en met 3.6 te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.
 1. Persoonsgegevens & privacy
 1. De cliënt voorziet Huidpraktijk Noordwijk vóór de/bij de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Huidpraktijk Noordwijk aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
 2. Huidpraktijk Noordwijk neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt deze op een klantenkaart die dan weer worden verwerkt in een klantenbestand.
 3. Huidpraktijk Noordwijk behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 4. Huidpraktijk Noordwijk zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.
 5. Huidpraktijk Noordwijk is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft mede gedeeld tijdens de behandeling.
 6. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 7. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak Huidpraktijk Noordwijk verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.
 1. Betaling
 1. Huidpraktijk Noordwijk vermeld alle prijzen van de behandelingen en de producten zichtbaar in de salon.
 2. De gemelde prijzen zijn inclusief 9% of 21% BTW.
 3. Huidpraktijk Noordwijk behoud zich het recht voor om tarieven en regelementen aan te passen van zowel behandelingen, producten als abonnementen.
 4. De tarieven van de abonnementen kunnen meestijgen met de inflatie van het jaarlijkse prijsindex (CBS).
 5. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
 6. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pin te voldoen.
 1. Abonnement/kuur
 1. Elk abonnement/kuur is strikt persoonlijk en onherroepelijk
 2. Het opzegtermijn van alle abonnementen bedraagt 1 maand voor het verstrijken van de abonnementsperiode. Opzeggen dient schriftelijk of per email te gebeuren.
 3. Opzeggen dient schriftelijk voorzien van handtekening ingeleverd te worden op per email. Via email is na ontvangen van een bevestiging via de email de opzegging geldig.
 4. Door ondertekening via deze overeenkomst, ontvangt u maandelijks een factuur tussen de 20e en 25e van de maand, die u voor het 1e van de aankomende maand dient te hebben overgemaakt. Ik verplicht mijzelf ervoor te zorgen dat het maandelijkse factuur tijdig overgemaakt zal worden. Indien dit niet het geval is ga ik ermee akkoord dat hiervoor administratiekosten van € 5,00 per herinnering in rekening wordt gebracht.
 5. Indien er toch een betalingsachterstand ontstaat is Huidpraktijk Noordwijk gerechtigd om de achterstallige vordering, plus de resterende maanden van de abonnementsperiode, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is, ineens op te eisen.
 6. De tarieven van de abonnementen kunnen meestijgen met de inflatie van het jaarlijkse prijsindex (CBS).
 7. Huidpraktijk Noordwijk behoud zich het recht voor om tarieven en regelementen aan te passen van zowel behandelingen, producten als abonnementen.
 8. In geval van ernstige en langdurige ziekte kan na overleg met de directie van Huidpraktijk Noordwijk het abonnement/kuur maximaal 6 maanden worden doorgeschoven. Maandelijkse facturen blijven doorgaan tot het moment van terugkomst. Na terugkomst worden hele maanden met een maximaal van 6 maanden doorgeschoven.
 9. Er wordt geen geld teruggestort bij eventuele ontevredenheid of vroegtijdig staken van kuur of abonnement. Eventueel kan in overleg een tegoed voor 6 maanden worden uitgeschreven.
 1. Aansprakelijkheid
 1. Huidpraktijk Noordwijk is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat Huidpraktijk Noordwijk is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.
 2. Huidpraktijk Noordwijk is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.
 1. Klachten
 1. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na ontdekking mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Huidpraktijk Noordwijk.
 2. Huidpraktijk Noordwijk moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.
 3. Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal Huidpraktijk Noordwijk de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.
 4. Indien een klacht over de producten gegrond is zal Huidpraktijk Noordwijk het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden.
 5. Indien Huidpraktijk Noordwijk en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de Geschillen Commissie.
 1. Garantie
 1. Huidpraktijk Noordwijk geeft de cliënt een week (7 dagen) garantie op de behandeling en producten.
 2. Na een behandeling kan de huid een reactie geven. De cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.
 3. Deze garantie vervalt indien;
  • De cliënt op de hoogte is gebracht door Huidpraktijk Noordwijk over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten;
  • De cliënt andere producten dan door Huidpraktijk Noordwijk geadviseerde producten heeft gebruikt;
  • De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd;
  • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd;
  • De cliënt de producten niet volgens het advies van Huidpraktijk Noordwijk heeft gebruikt;
  • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
 1. Specialisatie
 1. Afhankelijk van uw zorgverzekeraar en de polisvoorwaarden worden een aantal behandelingen door hen geheel of gedeeltelijk vergoed.
 2. De cliënt betaalt het gehele honorarium van de behandeling aan de Huidpraktijk Noordwijk
 3. Huidpraktijk Noordwijk zorgt voor een factuur met daarop de juiste informatie voor de zorgverzekeraar.
 4. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het indienen van de declaratie bij de zorgverzekeraar.
 5. De cliënt dient zelf rekening te houden met het eigen risico bedrag van hun zorgverzekeraar.
 6. Huidpraktijk Noordwijk is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het verder afhandelen van de declaratie aan de zorgverzekeraar.
 1. Beschadiging en/of diefstal
 1. Huidpraktijk Noordwijk heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
 2. Huidpraktijk Noordwijk meldt diefstal altijd bij de politie.
 1. Behoorlijk gedrag
 1. De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.
 2. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Huidpraktijk Noordwijk het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.
 3. Bij Huidpraktijk Noordwijk wordt gewerkt volgens de hygiëne regels van de HAM code van schoonheidsspecialisten.
 4. Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels.
 1. Recht
 1. Op elke overeenkomst tussen Huidpraktijk Noordwijk en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.
 2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Huidpraktijk Noordwijk en zijn ook in de salon beschikbaar.
 3. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht. Ze zijn gedeponeerd onder nummer 27334714 U kunt de voorwaarden opvragen bij de Kamer van Koophandel.
 4. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 5. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
 1. Geheimhouding
 1. Huidpraktijk Noordwijk is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft mede gedeeld tijdens de behandeling.
 2. Informatie geld als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak Huidpraktijk Noordwijk verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Huidpraktijk Noordwijk

Achterzeeweg 12 2201 EK Noordwijk
071-3613570 | info@huidpraktijknoordwijk.nl | www.huidpraktijknoordwijk.nl
KvK 27334714 | AGB-code 89(0)53188 | ANBOS 22868
IBAN: NL79ABNA0422071358 t.n.v. Sense 4 Beauty